Husorden for Skibstedgaard

Husordenen er afdelingens daglige færdselsregler. Alle beboere skal overholde husordenen.

Man skal tage hensyn til hinanden. Ved anvendelse af højtalere eller musikinstrumenter skal dette gøres i et omfang der ikke generer de øvrige beboere.

Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22. Ved fester og lign., bør naboer adviseres i god tid.

Brug af støjende redskaber bør begrænses til dagtimer ml. 9-18.

Der må ikke henstå rod, affald, papkasser uden for egen bopæl. Heller ikke uden for skurene.

Affald, herunder cigaretskodder og lignende må ikke efterlades/smides på fællesområdet.

Cykler skal placeres i cykelstativ.

Der er opstillet to affaldscontainere på parkeringspladsen. Én til almindeligt husholdnings affald og én til bioaffald. Der henvises til retningslinjer, der er påklæbet låget. Alt andet affald skal afleveres på genbrugsstationen i Egedal Kommune.

Ved brug af fællesarealerne ryddes der op efter sig selv og sine gæster og arealet efterlades, som da man ankom.

Hver beboer er forpligtiget til at renholde eget areal (indgangsparti samt stiareal)

Hver beboer er forpligtet til at rydde sne ved egen indgang. Det er ikke tilladt at anvende almindelig vejsalt til dette da træbelægningen herved nedbrydes.

Parabolantenne må ikke opstilles.

Hvis der sker skade på ejendommen, skal den pågældende lejer, der har ansvaret for skaden, straks anmelde dette til bestyrelsen. Ved større skader kontaktes KAB.

Alle bedes parkere hensigtsmæssigt. Langtidsparkering af campingvogne m.m. er ikke tilladt. Der må ikke foregå bilvask på parkeringspladsen.

Husdyrhold:

Det er tilladt at holde maks. 2 husdyr (hund eller kat) pr. hus.

Dyrene skal være registreret hos bestyrelsen.

Kamphunde og øvrige ulovlige racer er dog ikke tilladte.

Hunde skal være mærkede og forsikrede.

Eventuel skade forvoldt af husdyr erstattes af ejer.

Efterladenskaber fra dyrene skal fjernes øjeblikkeligt.

Dyr i bure, (kanin, hamster, fisk m.m.) er også tilladt.

Hunde på fællesområder skal være i snor.

Placering og pasning af disse bør varetages uden gene for naboer.

Overholdes ovenstående ikke, inddrages tilladelse til dyret og skal fjernes fra bebyggelsen.